Скачать

Семетейдин Таласка жөнөшү

Актаңдай акын Жеңижоктун айткан Манасынан бир үзүм.