• Эстебес Турсуналиев жөнүндө (краткое интро)

  • Манасты Ошпур койчуга бериши (Манас становится пастухом Ошпура)

Эстебес Турсуналиев. Манасты Ошпур койчуга бериши

Саякбай Каралаевдин варианты боюнча, Эстебес Турсуналиевдин айтуусунда “Манас” эпосунан “Манасты Ошпур койчуга бериши” бөлүгү