Скачать

Алиса суроолор дүйнөсүндө

Китеп суроолор дүйнөсүнө, ар түркүн укмуштуу окуяларга бай саякат жасоого чакырат, суроолорго жооп издеп, аларды табуу оюнун баштайт. Китептин каармандары: Алиса, анын досу Додо, пудель Геркулес, космостук келгиндер жана көптөгөн чоң жана майда жандуу жана жансыз заттар — көргөндөрүн ар кыл өлкөлөрдүн жана доорлордун окумуштуулары, жазуучулары жана философтору менен талкууга алышып, нерселердин түпкү маңызына кыялдануу саякатын жасашат.