Скачать

Кыз Жибек

Кыргыздар арасына эң көп тараган поэма бул - казактын «Кыз Жибеги». Казактардын өзүндө «Кыз Жибек» поэмасынын варианттары аз. Жусупбек Шайкулисламовдун айткан варианты көптөгөн жолу басылып чыгып, эл арасына негизинен ушул гана вариант кеңири таралган. Совет доорунда чыккан варианттар Ж. Шайкулисламовдун вариантын мазмун жагынан толук кайталайт . Көркөм чыгарма катары ар биринин казак адабиятынан алган орду бар.