Скачать

Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. 2-том

Жыйнакта кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы жөнүндө б. з. ч. II-XVIII кылымдарда Кытай булактарында жазылып калган даректүү маалыматтар, ошондой эле, ал булактар боюнча илимий изилдөөлөр камтылган.