Скачать

Кыргыз тилинин диалектологиясы (окуу китеби)

Эмгек Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун филология, педагогика жана тарых факультеттеринин студенттерине арналган окуу китеби. Мында илимий интерпретациялар берилип, эл тарыхы менен тил тарыхындагы байланыштар, алардагы синхрондуу жана диахрондуу көрүнүштөр чечмеленет. Ошондой эле бул сабактын максаты менен милдетин коштоп турган көнүгүүлөр жана текшерүү, курстук, дипломдук иштердин болжолдуу темалары, аларды жазууга усулдук багыттар, илимий адабияттар берилет.