• Шаабай Азизов жөнүндө

  • Сейтектин төрөлүшү

Шаабай Азизов. Сейтектин төрөлүшү

Шаабай Азизовдун айтуусунда “Сейтек” эпосунан “Сейтектин төрөлүшү” бөлүгү