• Манастын төрөлүшү (рождение Манаса)

  • Эстебес Турсуналиев жөнүндө (краткое интро)

Эстебес Турсуналиев. Манастын төрөлүшү

Саякбай Каралаевдин варианты боюнча, Эстебес Турсуналиевдин айтуусунда “Манас” эпосунан “Манастын төрөлүшү” бөлүгү