Скачать

Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу (11-класс)

Эки бөлүктөн турган бул окуу куралында тийиштүү маалыматтар жана практикалык көнүгүүлөр камтылган. Ага карата мугалимдер үчүн методикалык колдонмо да иштелип чыккан. Окуу куралы кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде жарык көрдү.

Экинчи бөлүк.