Скачать

Учебник. Лексикология и лексикография современного кыргызского языка

“Лексикология и лексикография современного кыргызского языка” - учебник для студентов гуманитарно-филологических, педагогических направлений.

“Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана лексикографиясы” окуу китеби гуманитардык-филологиялык, педагогикалык багыттагы студенттерге бүгүнкү күндүн деңгээлинен кыргыз тилинин лексикологиясы менен лексикографиясына карата ой жүгүртүүгө үйрөтүү максатында нормативдүү талапта, лингвистикалык билим берүүнүн жол-жоболоруна ылайык даярдалды. Окумуштуу-профессорлорго, аспиранттарга, магистранттарга, студенттерге, кыргыз лексикологиясы менен лексикографиясына жана улуттун руханий этномаданиятына кызыккандарга багытталат.