Скачать

Кызыл Кыргыз тарыхы. 2 том.

Белгилүү кыргыз тарыхчысы Белек Солтоноевдин бул китебинде Кене хандын келип кыргыздан өлгөнүнөн тартып, кыргыздын оруска карашы, сарыбагыш - бугу чабышы, октябрь ынкылабына чейинки окуйалар, кыргыз адабияты, Манас, манасчылар, каада салттары, мүнүшкөрчүлүк, акындар тууралуу маалыматар камтылган.