Скачать

Кызыл Кыргыз тарыхы. 1 том.

Исторический сборник “Кызыл кыргыз тарыхы” является результатом многолетнего и упорного и труда Б.Солтоноева по сбору материалов по истории кыргызов. Сбор материалов производил с 1895 по 1934 год. Рукопись Б.Солтоноева написана арабскими буквами на кыргызском языке. В оригинале составляет 616 страниц и является собранием материалов исторического, фольклорного и этнографического характера. Обраны сведения с исторической литературы, устные кыргызские предания - санжыра, образцы народного тфорчества, описания очевидцев событий, в частности, участников Үркүна (восстания 1916 года в Кыргызстане). Б. Солтоноев был репрессирован и растрелян в 1938 г.


Кыргыз элинин чыгаан тарыхчысы, адабиятчысы Белек Солтоноев колуңуздардагы бул эмгегин 1895-жылдан баштап жазып, 1934-жылы аяктаган. Өзү 1938-жылы репрессияга дуушар болуп атылып кеткен, 1955-жылы акталган.

Китепте кыргыздын жаралыш доорунан башталып, 1916-жылдагы көтөрүлүшкө чейинки материалдар камтылган. Бул кол жазма көптөгөн жылдар бою туңгуюкта жатып, жарыкка чыгууга, атүгүл кенен-кесири сөз болууга да тоталитардык бийликтин тушунда тыюу салынып келген. Бул эмгек эми гана камактан бошонуп, кыргыз тарыхында биринчи жолу жарыкка чыгып отурат. Биринчи китепке кыргыз менен Кене хандын согушуна чейинки материалдар камтылды.