Скачать

Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы жана археологиясы боюнча тандалма эмгектер

Бул бир томдукка А. Н. Бернштамдын кыргыздардын жана Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы тарыхына, маданиятына жана кыргыз элинин этногенез маселелерине арналган эмгектери кирди.

Китеп тарыхчыларга, археологдорго, этнографтарга, жогорку окуу жайларынын окутуучулары менен студенттерине, ошондой эле кыргыздардын жана Кыргызстандын өткөндөгү тарыхына кызыккандарга арналат.