Скачать

Кыргыз мамлекетинин коомдук-саясый түзүлүшү

Тарыхчы В. Я. Бутанаев бул изилдөөсүндө Улуу Кыргыз Каганатынын доорундагы кыргыз мамлекетинин саясий коомдук түзүлүшүнө талдоо жүргүзүп чыккан. Изилдөө Кытай, Тибет жана байыркы түрк жазма булактарынын негизинде жазылган.