Скачать

Кыргын

Бул тарыхий роман өткөн кылымдын 16–жылындагы кыргыз элинин башына баса түшүрүлгөн апаат күндөр болуп өткөн кадиксиз окуялардын, эч пенде төгүндөй алгыс көп документтердин негизинде жалтанбай таза кагаз бетине түшүрүлгөн дагы эле баягы Касымбек Төлөгөндүн көптөгөн жылдары бою онтоткон орошон ой туюмунун дагы бир орчун үзүрү.

Көптөгөн окурмандар күткөн бул китепти интернетке чыгарууга уруксаат берген Адил Касымбековго чоң ыраазычылык билдиребиз!