Скачать

Фонетика современного кыргызского языка

Учебник “Фонетика современного кыргызского языка” раскрывает основные моменты фонетики кыргызского языка, связанные с ними сегментные и супер-сегменттые законы, их особенности и отличия, изучает их взаимодействия. Сопровождается необходимыми примерами. Книга учитывает требования для студентов. Также уделяет пристальное внимание традиционным, последовательным и нормативным явлениям кыргызской фонетики, орфографии , орфоэпии кыргызского языка.


Бул окуу китебинде кыргыз тилинин фонетикасындагы негизги көрүнүштөр менен кубулуштар, аларга байланыштуу сегменттик жана супер- сегменттик мыйзамдар, алардын өзүнчөлүгү менен өзгөчөлүгүнө, өз ара карым-катнашына назар салынып, тийиштүү мисалдар менен коштолот.

Китепте студенттерге коюлуучу талаптар эске алынат. Ошондой эле кыргыз фонетикасындагы салттуу, ырааттуу, нормативдүү көрүнүштөргө бөтөнчө көңүл бөлүнөт жана кыргыз тилинин орфографиясы менен орфоэпиясы, алардын принциптерине назар салынат.