• Шаабай Азизов жөнүндө

  • Айчүрөктүн Акшумкарды ала качышы

Шаабай Азизов. Айчүрөктүн Акшумкарды ала качышы

Шаабай Азизовдун айтуусунда “Семетей” эпосунан “Айчүрөктүн Акшумкарды ала качышы” бөлүгү.