Скачать

Эр Табылды

«Эр Табылды» эпосу — кыргыз калкы басып өткөн катаал күндөрдүн изи, баатырдык күрөштөрүнүн, илгери үмүт, ой-тилектеринин элеси, жандуу тарыхы. Али да эл көңүлүндө, ой-сезиминде күнү бүгүнкүдөй сакталып, бүтүндөй бир калктын көңүлүн толкутуп, терметкен маани-мазмунунун тереңдиги, бийик көркөмдүгү менен окурмандардын көркөм табитин канагаттандырат.