Скачать

Эр Солтоной

Бул китеп кыргыздардын калмак баскынчыларына каршы күрөшүн көркөм баяндаган эпикалык дастан. Эпостун негизги өзөгүн түзгөн калмактарга каршы согуштук окуялардан сырткары ички уруучулдук мамилелердин курчушу, сүйүүгө, достукка бекемдик жөнүндө маселелер камтылган.