Скачать

Байыркы түрктөр

Китепте байыркы түрктөр дөөлөтүнүн келип чыгышынын, өнүгүшүнүн жана кыйрашынын мыйзам ченемдүүлүктөрү изилденген. Автор Ортолук Азиянын көчмөндөрүнүн эки доордун — байыркы жана орто кылымдардын чектериндеги тарыхый проблемасына (түрктөрдүн саясий турмушуна, алардын турмуш-тиричилигине, динине, маданиятына), ошондой эле географиялык жайгашуусуна окурмандардын кеңири чөйрөсүнүн көңүлүн бурган.