Скачать

Арман ырлары. Жыйнак

Арман ырлары кыргыз эл оозеки чыгармачылыгында бай тематикалык багытка ээ, өзгөчө жанрдык касиет-сапаты бар жанрлардан болуп саналат. Бул жыйнакка УИАнын кол жазмалар фондусунда сакталып турган армандардын ичинен үлгүлүү дегендери киргизилди.


Песни-плачи отдельный жанр кыргызского народного творчеста, имеющий собственные богатые жанровые особенности. В сборник вошли образцовые песни-плачи отобранные с рукописного фонда академии наук КР.


Мазмуну (Содержание)

ЖАЛГЫЗ АТТАН АЙРЫЛГАНДА9 258
ТАРЫХТА БЕЛГИЛҮҮ АДАМДАРДЫН БЕЛГИЛҮҮ ОКУЯЛАРГА БАЙЛАНЫШТУУ АРМАН ЫРЛАРЫ 259
АРСТАНБЕКТИН АРМАНЫ1 259
АРМАН2 262
БАЙТИКТИН АРМАНЫ3 263
ЭШЕНГУЛДУН АРМАНЫ4 265
ЖАКЫПБЕКТИН АРМАНЫ5 267
КЫТАЙГА КАЧКАН ЭЛДИН АРМАНЫ6 269
АРМАН7 274
КЫТАЙЛЫК КЫРГЫЗДАРДЫН ОО3ЕКИ ЧЫГАРМАЛАРЫ 276
АРМАН ЫРЛАР 277
Жубайы өлгөн эрдин арманы1 277
ЧАЛГА ТИЙГЕН КЫЗДЫН АРМАНЫ2 279
ТӨРӨБӨГӨН АЯЛДЫН АРМАНЫ3 281
ЗОРДОП БЕРИЛГЕН КЫЗДЫН АРМАНЫ4 281
ЖАМАН АЯЛ АЛГАН КИШИНИН АРМАНЫ5 282
ЭРКИМЕ КОЁР ЗАМАНБЫ6 283
КОЙЧУНУН АРМАНЫ7 284
КЕЛИНДИН АРМАНЫ8 287
ИНГЕНДИН ЗАРЫ9 289
ТҮШҮНДҮРМӨ 290
КОЙЧУ, ЖАРДЫ-ЖАЛЧЫЛАРДЫН АРМАНЫ, ЖОКЧУЛУК ЫРЫ 290
КЫЗ-КЕЛИНДЕР АРМАНЫ 290
ЖЕТИМДИК АРМАНДАР 291
ООРУ, КЫРСЫКТАН КЕЛИП ЧЫККАН АРМАНДАР 292
КАРЫЛЫК АРМАНДАРЫ 292
БАЛАСЫЗДЫК АРМАНЫ, ЖАЛГЫЗДЫК ЫРЫ 292
АШЫКТЫК АРМАНДАР 293
ТҮРМӨДӨГҮ АДАМДАРДЫН АРМАНЫ 293
УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ МЕЗГИЛИНДЕ ЧЫККАН АРМАНДАР 294
ТАМСИЛДИК МҮНӨЗДӨГҮ АРМАНДАР 294
ТАРЫХТА БЕЛГИЛҮҮ АДАМДАРДЫН КОНКРЕТТҮҮ ОКУЯГА БАЙЛАНЫШТУУ АРМАН ЫРЛАРЫ 295
КЫТАЙЛЫК КЫРГЫЗДАРДЫН ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРЫ 295
АЙРЫМ СӨЗДӨРДҮН ТҮШҮНДҮРМӨЛӨРҮ 296