• Эстебес Турсуналиев жөнүндө (краткое интро)

  • Манаска ат койулушу (выбор имени Манаса)

Эстебес Турсуналиев. Манаска ат койулушу

Саякбай Каралаевдин варианты боюнча, Эстебес Турсуналиевдин айтуусунда “Манас” эпосунан “Манаска ат койулушу” бөлүгү