Скачать

Учебник. География материков и океанов. 7 класс. КШ

Бул окуу китебинде Жер планетасынын жаратылыш шарттары, андан орун алган материктер менен океандардын өзгөчөлүктөрү, өлкөлөр менен элдердин таралышы жөнүндө илимий маалыматтар берилди.