Скачать

Рекламалык тексттин тили

Бул кошумча окуу колдонмодо реклама түшүнүгүнүн жалпы жана лингвистикалык табиятына, рекламалык тексттердин спецификасына, тилдик уюшулушунун айрым жагдайларына байланыштуу маселелер талдоого алынган.

Эмгек жогорку окуу жайларынын журналистика факультетинин жана филология факультетинин студенттерине, филолог-адистерге, изилдөөчү-аспиранттарга, реклама жасоочуларга, кызыкдар окурмандарга сунушталат.