Скачать

Ыбырай Абрдрахманов. Этно-тарыхый кол жазмалар

Бул китепте КР УИАнын Кол жазмалар фондунда сакталган фольклор жыйноочу Ыбрайым Абдрахмановдун кол жазмалары, тарыхый-этнографиялык мурастары: боз үй, териден, темирден, жүндөн иштетилген буюмдар, кийим-кечек формалары, аштар, кудалашуу, жорук-жоосун, нарк-нускалар, бакшы, бүбү, тамырчы, даарымчы, жайчылык ж.б. ишенимдер, 1916-жылдагы козголоң тууралуу эл арасынан жыйналган материалдар киргизилди