Скачать

Кыргызский язык. Лексика

Кыргыз тилинин сөздүк курамын окутууга арналган бул окуу куралы студенттин өз алдынча изденип билим алуусу үчүн лекциянын толук курсун, көнүгүүлөрдүн жыйнагын, терминдердин түшүндүрмөсүн, лексикалык талдоо үчүн мисалдарды, текшерүү, курстук иштердин темаларын жана тесттердин варианттарын камтыйт.