Скачать

Кыргыздардын уруулук эн тамга белгилери жана алардын маанилери

Эн тамга белгилери, этностук тарыхты, маданиятты иликтеп үйрөнүүдө тарыхый жазма булактар, жер-суу, урук-уруу, эл аталыштары, элдик оозеки чыгармалардын маалыматтары менен катар негизги булактардын бири болуп эсептелери анык. Чулу таш, аска беттериндеги жазууларда, ж.б. эзелки эстеликтерде чегерилген тамга жана ушул сыяктуу белгилердин этностук тарыхты иликтөөдөгү ролу өтө зор.