Скачать

Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк

Сөздүк кыргыз этнографиясы (этнологиясы) боюнча жарык көрүп жаткан өз алдынча эмгек болуп саналат. Сөздүккө кыргыздардын теги, каада-салттары, материалдык жана руханий маданиятынын үлгүлөрү, үй-бүлө жана нике маселелери, чарба жүргүзүүсүнүн өзгөчөлүктөрүн чагылдырган ж.б. кеңири нуктагы илимий жаңы маалыматтар киргизилди.

Эмгек «Кыргыз этнографиясы», «Жалпы этнография», «Алгачкы коомдун тарыхы» предметтери боюнча окуу куралы катары сунуш этилет. Мындан сырткары, мугалимдерге, аспиранттарга, жогорку окуу жайлардын окутуучуларына, илимий кызматкерлерге арналып жазылды жана элибиздин тарыхын аздектеп окугусу келген ар кимди кайдыгер калтырбайт.