Скачать

Көнүгүү жана мисалдар менен берилген Excel

Бул окуу куралы электрондук таблица MS Exel ди өз алдынча өздөштүрүүгө дилгир болгон окуучуларга арналат. Китепче эң жөнөкөй тил менен жазылып ар бир тема көнүгүү менен түшүндүрүлөт. Китепче ошондой эле функциялардын графигин тегиздикте же мейкиндикте канип сызууга, ар кандай даражадагы теңдемелерди же теңдемелердин системасын чыгарууга үйрөтөт. Китептин аягы оптимизацияга ээ болуучу маселелер менен толукталат.
Бул окуу куралы мектептеги окуучуларга, мектептин мугалимдерине жана жогорку окуу жайынын студенттерине арналат.