• Эстебес Турсуналиев жөнүндө (краткое интро)

  • Манас Эсенкандын кишилерин жай кылганы (Манас побеждает войско Эсенкана)

Эстебес Турсуналиев. Манас Эсенкандын кишилерин жай кылганы

Саякбай Каралаевдин варианты боюнча, Эстебес Турсуналиевдин айтуусунда “Манас” эпосунан “Манас Эсенкандын кишилерин жай кылганы” бөлүгү

Playlist