Скачать

Философтордун кыскача сөздүгү

Философтордун кыскача сөздүгү ар түрдүү доорлордун кеңири белгилүү философтору жөнүндө жыйнак болуп саналат. Очерктерде тигил же бул философтун кыскача өмүр таржымалы берилет, негизги эмгектери көрсөтүлөт, анын концептуалдуу көз карашынын маңызы жөнүндө кеп козголот. Бул маалымат берүүчү эмгек Байыркы Кытайдан XX кылымга чейинки ар түрдүү мезгилдердин жана жылдардын 120 философун камтыйт. Философиялык факультеттер менен бөлүмдөрдүн окутуучулары, аспиранттары жама студенттери, окурмандардын кеңири чөйрөсү үчүн арналган.