Скачать

Философия (энциклопедия)

Бул энциклопедиянын обзордук бөлүгү профессор Ж. Бөкөшов тарабынан жазылды. Анда философиянын маңызы, анын негизги түшүнүктөрү жана маселелери терең баяндалып, окурман үчүн түшүнүктүү берилген. Басылманын алфавиттик бөлүгүндө философиялык терминдер, философия илиминин өнүгүүсүнө салым кошкон белгилүү философтор, анын ичинде кыргыз окумуштуу философторунун да таржымал макалалары берилди. Бул бөлүк Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Философия ж-а укук институнун, Ж. Баласагын атындагы КУУнун окумуштуулары ж-а окутуучулары тарабынан даярдалды.