Скачать

Эпос "Манас". Первый том

Асыл ой казынасы атанып, бабалардан мурас катары аздектелип келе жаткан “Манас” эпосу бул саам Саякбай Каралаевдин варианты боюнча басылмакчы.
Элдин рухий байлыгын майнаптуу көрөңгөсү сезилген “Манасты” айтууда Саякбай Каралаев салт катары аткарылып келе жаткан элестүү көркөм сүрөттөөлөрдү, чагылгандын огундай өткүр курч ойлорду эң мыкты чеберчилиги менен колдонуп, өзүнүн мурда жашап өткөн мыкты жомокчулардын расмисин андан ары алга сүрөгөн.
Колуңуздагы китеп Саякбай Каралаевдин варианты боюнча айтылган “Манастын” биринчи китеби.