Скачать

Эпос "Манас". 1958 г. Второй том

1958-жылы манасчылардын айткандарын бириктирип, курама болуп чыккан 2 томдуктун 2-китеби. Экинчи китепке киргизилген “Көкөтөйдүн ашынын” башталышы жана андагы шаан-шөкөттөрдү сүрөттөөлөр, “Чоң казаттын” биринчи бөлүгү бүт дээрлик психологиялык окуяны күчтүү жана көркөм бере алган Сагымбайдын варианттарынан алынды. Айрым окуялардын деталдары, мисалы Каныкейдин “Чоң казатка” аттанган чоролорду жабдышы, Алманбет менен Чубактын чатагы, Кошой менен Жолойдун күрөшү, Коңурбай менен Манастын сайышы сыяктуу элестүү, көркөмдүк жагынан эсте каларлык сүрөттөр да Сагымбайдан алынып кошулду.