Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнүн байланышуу жолдору