Скачать

Жүрүш-турушка байланыштуу кыргызча-түркчө фразеологизмдер

Бул сөздүктө ар бир фразеологиянын мааниси мисалдар аркылуу чечмеленбестен, болгону бир тилдегисинин экинчи тилде маанилеш болгону жазылып, кыргызча жана түркчө эки тилде даярдалды.

Бул эмгек бардык предметтик мугалимдерге, тилчи филологдорго, студенттерге жана жалпы сөз өнөрүнө кызыккандарга арналат.

Жүрүш-турушка байланыштуу кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча фразеологизмдер.

İnsan Davranışıyla İlgili Türkçe-Kırgızca, Kırgızca-Türkçe Deyimler.