Скачать

Жоодарбешим

«Жоодарбешим» дастаны Төштүк жөнүндөгү эпикалык баяндын уландысы, эл арасына кеңири тараган кенже эпос-тордун бири. Жоодарбешим деле атасы Төштүк сыяктуу табигый кара күчтөр менен кармашууда укмуштуу окуяларга туш болот, кайрат күчү, акыл-сезиминин жетиктиги аркылуу жеңишке жетет. Бул томдо, «Жоодарбешим» дастанынын колдогу варианттары жана кытайлык кыргыздардын айтуусундагы вариантын да тааныштыруу иретинде жалпы окурмандарга сунуш кылынды.