Скачать

Жер-суу аттарынын сыры

Китеп эки бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмүндө топонимиканын жалпы маселелери жөнүндө сөз болот. Экинчи бөлүмүндө Кыргызстандын территориясындагы аталышы көпчүлүк үчүн анчалык түшүнүктүү болбогон же маанисин ачып көрсөтүү зарыл деп эсептелген жер-суу аттарына карата этимологиялык талдоолор жүргүзүлөт. Китеп орто мектептердин жогорку класстарынын окуучуларына, студенттерге, мугалимдерге жана жалпы эле топонимика маселелери боюнча кызыгуучуларга арналат.