Скачать

Тарых, Кыргыз Шадмания

Осмонаалы Сыдык уулунун “Тарых, Кыргыз Шадмания” чыгармасы 1914-жылы Уфадан жарык көргөн. Бул санжырада кыргыздын чыгыш тегин Адам атадан бери сүрүштүрүп, Долон бийден кийинки мезгилди, көбүн эсе сарыбагыш уруусунун тукум бутагын ачып берилет. Чыгарманын башындагы өз замандаштарына багышталып жазган казалдары Осмонаалынын кыргыз деп күйгөн чыныгы атуул экенин далилдеп турат жана күнү бүгүн окуган адамды кош көңүл калтырбайт. Араб ариби менен кыргыз тилиндеги жарык көргөн алгачкы китеп.