Скачать

Шырдакбек

«Шырдакбек» поэмасы — XVII—XVIII кылымдардын аралыгында жашап, калмак төбөлдөрү менен кандуу кармашууларды башынан өткөргөн Шырдакбек аттуу тарыхый инсандын айланасында түзүлгөн көркөм чыгарма. Поэма анда айрым окуялардын көркөм сөздүн табыятына ылайык баяндалышы менен кызыктуу.