Скачать

Саринжи Бөкөй

«Саринжи, Бөкөй» — кыргыздарда күчтүү өнүккөн эпикалык поэзиянын кеңири белгилүү үлгүлөрүнөн. Элибиздин өткөндөгү турмушунун мүнөздүү жактары, үрп-адаты чагылдырылат. Эркиндикти жана көз каранды эместикти сактоо, гумандуулук, адилеттүүлүк үчүн баатырдык күрөш — чыгармалардагы башкы тема.

Китепке эки варианты берилди.