Скачать

Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер

Белгилүү этнограф, түрколог, кыргыз тарыхын иликтөөчү С. М. Абрамзондун бул тандалма эмгектеринде кыргыз элинин этникалык тарыхынын, турмуш- тиричилигинин жана маданиятынын ар түрдүү жагдайларына таандык этнографиялык, тарыхый маалыматтарды талдоонун жана корутундулоонун негизинде кыргыздардын этностук жана маданий турпатынын кандай жол менен калыптанганы баяндалып, алардын бөлөк элдер менен болгон этногенетикалык байланыштары изилденген.