Скачать

Нуркан

«Нуркан» кол жазмасы окурмандар үчүн биринчи жолу сунуш кылынып жатат. Чыгарманын көлөмү чакан, сюжеттик-композициялык курулушу өтө жөнөкөй жана каармандары деле саналуу. Чыгарманын финалы көп ойлорду пайда кылат. Балким, чыгарманын мындай күтүүсүз аякталышынын өзүндө ар бир өмүрдүн кымбаттыгы, асылдыгы жашырынып жаткандыр, мына ушунусу менен «Нуркан» кол жазмасы башкалардан айырмаланып турат