Скачать

Муңдук, Зарлык

«Мундук, Зарлык» түрк элдерине кеңири тараган поэма. Аны алгач Жусупбек Шайхулисламов китеп кылып (1905, 1915, Казань) басып чыгарган. Бизге белгилүү казак, кыргыз, каракалпак версиялары өздөрүнүн жалпылыгы жана айырмачылыгы менен калың элдин катмарына терең сиңип кеткендиги көрүнүп турат.