Скачать

Мисмилдирик (Беделдеги каргыш)

Чыгармада кыргыз жергесине орус бийлиги орноп, көз ачкандан тааныган бабалардын көчмөн жашоо жолун тыштап, отурукташууга мажбурланып, өз тагдырын өзү чечүү укугунан ажырап, эми кандай каран күн болоорун боолгой албай, акыл учуп, заман тарып турган кыйың кезеңдеги кыргыз коомунун абалы сүрөттөлөт.
Арслан Койчиев.