Скачать

Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. 1-том

Жыйнакка кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы боюнча маалыматтарды камтыган X —XIV кылымдардагы араб, парс жана түрк тилдериндеги тарыхый жана географиялык эмгектерден алынган үзүндүлөрдүн котормолору киргизилди.