• Рыспай Ысаков жөнүндө (краткое интро)

  • Каныкейдин Тайторуну чабышы (Тайтору в скачках )

Рыспай Ысаков. Каныкейдин Тайторуну чабышы

Рыспай Ысаковдун айтуусунда, “Семетей” эпосунан “Каныкейдин Тайторуну чабышы”.