Скачать

Кыргыздардын Түштүк Сибирь чөлкөмү жана этностору менен этногенетикалык, этномаданий, тарыхый жалпылыктары

В этой статье исследуется этногенетические, этнонкультурные и исторические общности кыргызов с тюркоязычными этносами Южной Сибири.