Скачать

Кыргыздар

Буга чейин «Кыргыздардын» эки тому өзүнчө китеп болуп 1991—1993-жылдары көп нуска менен жарык көргөн. Ал китептерге байыркы замандан тартып бүгүнкү күнгө чейинки кыргыздардын санжырасы, тарыхы, маданий мурасы жана каада-салтын баяндаган ар кыл авторлордун кызыктуу эмгектери топтолгон. Бул китеп да ошол салтты улантып, кыргыздардын тарыхы, рухий дүйнөсү жөнүндөгү маалыматтар, изилдөөлөр жана жаңы табылгалар менен толукталды.