Скачать

История кыргызской литературы. VI том

ХХ кылымдын адабияты. (20-60-жылдар)

“Кыргыз адабиятынын тарыхынын” 6-томунда улуттук жазма адабиятыбыздын негизин түзүүгө жана анын профессионалдык деңгээлге көтөрүлүшүнө орчундуу салым кошкон сүрөткерлердин чыгармачылык портреттери берилди. Авторлор коллективи адабий фактыларды баалодо мурда орун алып келген идеологиялык кошундулардан арытып, көркөмдүк-эстетикалык критерийлерди жетекчиликке алууга аракеттенди.

Бул эмгек окутуучуларга жана студенттерге окуу куралы катары арналат.